دعوت به همیاری در جشنواره همگان علیه نژاد پرستی ۲۰۱۳

!تبعیض نژادی همه افراد جامعه ما را تحت تاثیر قرار میدهد

!تامل و مبارزه

!ایجاد شبکه مقاومت مدنی

جشنواره امسال (۲۰۱۳) همگان عیله تبعیض نژادی امسال به تمامی اشکال تبعیض نژادی در جامعه مان خواهد پرداخت و تلاش دارد که نیروهای اجتماعیمان را در مبارزه با  نژادی  پرستی درکنار هم قرار داده تا توان مقاومت در برابر  این  پدیده   که تمامی زندگی اجتماعی ما را در برگرفته پیدا کنیم. ما می خواهیم در جشنواره امسال با رصد ساختارهای نژاد پرستی در جامعه آنها را به مبارزه بطلیم. مقاومتهای مدنی در برابر تبغیض نژادی در آلمان سابقه طولانی دارد و این جشنواره بر آن است که فضایی را برای گفتگو و تقویت همبستگی در این مبارزه با نابرابرهای نژاد پرستانه به وجود آورد. شکی نیست که مقاومت ما می بایست ادامه یابد و در قالب سازمانهای خود سامان مدنی در تمام آلمان گشترش یابد. ما فریاد میزنیم در این کشور تبعیض نژادی همه افراد جامعه ما را تحت تاثیر قرار میدهد و همگان را چه آن‌ها که حق انسانی برابر را از دست داده‌اند وچه آنانی که به ظاهر ازاین شرایط تبغیض آمیر منفعت می برند! بخش بزرگی از این جامعه در زیر فشارهای تبعض آمیز همچون نابر ابرهادر مهاجرت و شرایط دشوار پناهندگی به طور روزمره مورد اجحاف قرار می گیرند. از سوی دیگر کل جامعه بابت از دست دادن فرصت حضور این بخش بزرگ با زنده اصلی است . تبعیض نژادی در آلمان منجر به انکار هویت انسانی ایجاد محدودیتهای شغلی تحقیر افراد وحتی تحدید جانی انسان‌ها گشته است . این مسایل ناگوار که روزانه در اطراف ما اتفاق می‌افتد ریشه‌های عمیق در خشونت نهادینه ای دارد که برخاسته از تاریخ استعماری شرایط معاصر ماست . می بایست در این باره این خشونت بدانیم وبی اندیشم. در جشنواره امسال سعی خواهیم کرد که چشم اندازی نو را در برابر افرادی که قربانی این خشونت ویرانگر بوده‌اند قرار دهیم. همچنین بر آنیم که فضایی را برای تبادل نظر در جامعه آلمان و مطبوعات ایجاد نمایم تا به گفتگو بنشنیم. در این جشنواره تلاش خواهیم کرد که ایدهای خلاقانه ای را برای مقاوت مدنی در برابر تبعیض نژادی در گوشه وکنار بوجود آمده‌اند در کنار هم جمع و طرحی نو بیآفرینیم.واضح است که در کنار مبارزه در برابر تبعیض نژادی نمی بایست از نقد نظام خشن سرمایه داری نیز غافل بود که ریشه‌ای استعماری همسنگی با نژادپرستی دارد. در اینجا با تمام وجود از همگان میخواهیم که به همیاری ما در این کار سترک بشتابند

برنامه جشنواره امسال شامل:فعالیتهای هنری سیاسی بجث و تبادل نظر نمایش و موسیقی است باشد که بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که بتوانیم یگدیگر را تقویت کنیم و در کنار هم اوقات خوشی را بگرانیم.

جشنواره همگاه علیه تبعیض نژادی

برلین ۱۶۱۸ آگوست  = بوشر پلاتس

%d Bloggern gefällt das: